• mgr Marcin Jeż
    Rzecznik Praw Ucznia
    nauczyciel języka angielskiego    Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

    - przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
    - proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów,
    - zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców i nauczycieli,
    - egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,
    - uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia;
     

    Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

     tel. 800 12 12 12

    od pn. do pt. – godz. 8.15.-20.00

    Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

      tel. 116 111   

    od pn. do pt. - godz. 12.00-20.00

    PRAWA UCZNIA

    PRAWO DO NAUKI

    Oznacza, że po ukończeniu 18 roku życia możesz uczyć się nadal.

    PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIŻANIA

     Oznacza, że nikogo nie można bezkarnie pozbawiać życia. Bicie, znęcanie się, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne.

    PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE

    Oznacza, że nikomu nie wolno zabrać Cię od rodziców chyba, że z bardzo ważnych powodów. Gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno, masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

    PRAWO DO INFORMACJI

    Oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do   różnych źródeł wiedzy.

    PRAWO DO SWOBODY MYŚLI,  SUMIENIA I RELIGII

    Oznacza, że gdy jesteś już wystarczająco świadomy, sam decydujesz  o swoim światopoglądzie, wcześniej rodzice maja prawo Tobą kierować.

    PRAWO DO WYPOWIEDZI

    Oznacza, że w ważnych sprawach Ciebie dotyczących możesz wygłosić swoje zdanie, opinię, oświadczyć własną wolę.

    PRAWO DO STOWARZYSZENIA

    Oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowych. Jeżeli masz 16 lat, sam decydujesz o swojej przynależności.

    PRAWO DO PRYWATNOŚCI

    Oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji. Nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w Twoje sprawy osobiste i rodzinne.

    PRAWO DO TOŻSAMOŚCI

    Oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie. Mając 13 lat musisz być zapytany o zgodę, gdybyś miał być adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione nazwisko.

    OBOWIĄZKI UCZNIA

     OBOWIĄZEK NAUKI

    Oznacza, że do ukończenia 18 roku życia masz obowiązek uczęszczać do szkoły, aktywnie uczestniczyć w lekcjach, zajęciach i życiu szkoły.

    OBOWIĄZEK TROSKI O BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

    Oznacza, że musisz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w szkole, unikać sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Wykorzystywać czas wolny i przerwy między lekcjami w sposób bezpieczny i przemyślany.

    OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJACH

    Oznacza, że musisz zgłaszać wychowawcy, pedagogom trudne lub niebezpieczne sytuacje, np.: wymuszenia, propozycje narkotyków, alkoholu, przypadki molestowania seksualnego, zagrożeń pojawiających się w szkole lub w drodze do szkoły.

    OBOWIĄZEK TROSKI O WŁASNE ZDROWIE

    Oznacza, że musisz dbać o higienę osobistą, czystość, ład i porządek w szkole.

    OBOWIĄZEK TOLERANCJI

    Oznacza, że musisz być tolerancyjny wobec wszystkich, którzy myślą inaczej, mają inne poglądy, przekonania religijne, wygląd.

    OBOWIĄZEK OKAZYWANIA SZACUNKU WOBEC INNYCH

    Oznacza, że musisz szanować innych ludzi, dorosłych i swoich rówieśników. Nie możesz stosować wobec kogokolwiek przemocy, poniżania drugiego człowieka, nie możesz wyśmiewać innych i obrażać ich, masz obowiązek bronić słabszych.

    OBOWIĄZEK TROSKI O KULTURĘ SŁOWA

    Oznacza, że musisz swoje opinie, poglądy, oceny i sądy wyrażać w sposób kulturalny, bez użycia wulgaryzmów, nie obrażając nikogo.

    OBOWIĄZEK DOCHOWANIA TAJEMNICY

    Oznacza, że musisz zachować w tajemnicy informacje, które przypadkowo trafiły do Ciebie i których nie powinieneś rozpowszechniać.